SP 271 w Warszawie


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Z ogromna radością prezentujemy nową ulepszoną witrynę o świeżym wyglądzie i prostej nawigacji. Strona została zaprojektowana w taki sposób, aby odwiedzający ją goście mogli szybciej wyszukać potrzebne im informacje. Zapraszamy do współtworzenia naszej szkoły.

Get Adobe Flash player

Szkoła

linia
REGULAMIN UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 271
W WARSZAWIE
linia


I. Podstawy prawne
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 19.07. 1991 z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r.
3. Statut Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie
4. Konwencja Praw Dziecka
5. Szkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie
6. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie

PRAWA UCZNIA
I. Uczeń ma prawo do:

I. Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4.Poszanowania własnej godności, tajemnicy w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich oraz poszanowania własności osobistej.
5. Pomocy w przypadku trudności w nauce oraz do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
6. Korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
8. Znajomości:
a) programu nauczania na dany rok szkolny
b) wymogów szkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania (WSO)
c) zasad oceniania zachowania,
9. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,
10. Znajomości na bieżąco ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

 

11. Zwracania się do wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwania od nich pomocy w różnych sytuacjach życiowych,
12. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
13. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
14. Reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami,
15. Redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
16. Wybierania i bycia wybieranym do władz samorządu uczniowskiego,
17. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
18. Zgłaszania organizacjom szkolnym uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw uczniów oraz być informowanym o sposobie ich załatwienia.
19. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
20. Bycia nagradzanym za szczególne osiągnięcia i postawę.

O B O W I Ą Z K I
II. Uczeń ma obowiązek:

1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i jego załącznikach oraz w innych dokumentach dotyczących życia szkoły.
2. W zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych ma obowiązek:
a) systematycznej pracy nad własnym rozwojem zapewniającym
przygotowanie do życia w społeczeństwie
b) regularnego uczęszczania na zajęcia przewidziane planem nauczania
c) aktywnego uczestniczenia w lekcjach i rzetelnego przygotowywania się do nich
d) właściwego zachowania się w ich trakcie, nie utrudniania prowadzenia lekcji,
e) uzupełniania w terminie uzgodnionym z nauczycielem zaległości w nauce wynikających z nieobecności w szkole
f) aktywnego udziału w organizowanych przez szkołę uroczystościach z okazji świąt państwowych, imprezach kulturalnych, sportowych.
3. W zakresie usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych uczeń ma obowiązek:
a) punktualnego stawiania się na lekcje
b) usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach szkolnych u wychowawcy klasy (frekwencja ucznia podsumowywana jest co tydzień).
4. W zakresie właściwego zachowania uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
* przestrzegania ustalonych w szkole zasad bezpieczeństwa i porządku w czasie lekcji, podczas przerw i wszystkich zajęć odbywających się na terenie szkoły oraz podczas wycieczek
* podporządkowania się wszystkim regulaminom szkolnym i zarządzeniom, w szczególności dotyczącym zasad korzystania z poszczególnych pracowni, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, biblioteki, świetlicy, stołówki
* przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej, stosowanie się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły w tym zakresie
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania godności i wolności osobistej drugiego człowieka (kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły)
d) dbania i troszczenia się o wspólne dobro, jakim jest mienie szkoły
e) podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i samorządu szkolnego
f) dbania o honor i tradycje szkoły, szanowania symboli szkoły i godnego jej reprezentowania na zewnątrz
g) zmiany obuwia po wejściu do szkoły
h) nieopuszczania budynku szkoły przed zakończeniem zajęć
h) posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

 


5. W zakresie dbania o schludny wygląd uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegania zasad higieny osobistej
b) przebywania na terenie szkoły w stroju stosownym, schludnym, niewyzywającym; zabrania się farbowania włosów, stosowania makijażu i noszenia przesadnych ozdób)
c) podczas uroczystości państwowych, szkolnych oraz egzaminów obowiązuje strój galowy.
6. W zakresie korzystania z telefonów komórkowych:
a) w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych
b) zabrania się korzystania z innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji i zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Uczeń przynosi taki sprzęt na swoją odpowiedzialność, szkoła nie odpowiada za zniszczone, zgubione lub skradzione mienie
c) w przypadku niestosowania sie do powyższego zalecenia nauczyciel ma prawo przejąć telefon lub inne urządzenie elektroniczne w depozyt, poinformować o zaistniałej sytuacji rodziców/ prawnych opiekunów oraz wezwać ich do szkoły w celu przekazania telefonu lub urządzenia.

III. Nagrody
1. Uczeń może być nagradzany za:
a) osiągnięcia w nauce
b) udział w konkursach i olimpiadach
c) osiągnięcia sportowe
d) pracę społeczną lub aktywną działalność na rzecz klasy, szkoły i środowiska
e) wyróżniającą postawę społeczną, moralną i koleżeńską
f) wzorową frekwencję.
2. Rodzaje nagród:
a) pochwała na forum klasy lub szkoły, wobec Rady Pedagogicznej
b) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
c) nagroda pieniężna Dyrektora Szkoły za najlepsze osiągnięcia w nauce (fundowana przez Radę Rodziców w miarę możliwości finansowych).
d) nagroda rzeczowa i dyplom uznania
e) dyplom uznania.

IV. Kary:
1. Wobec uczniów naruszających regulamin uczniowski stosowane są następujące kary:
a) upomnienie wychowawcy klasy, nauczyciela ( ustne lub pisemne, zapisane w dzienniczku ucznia i klasowym zeszycie uwag)
b) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły
c) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie na apelu szkolnym
d) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych lub szkolnych
e) obniżenie oceny zachowania za semestr /rok szkolny
f) przeniesienie do równoległej klasy (za zgodą rodziców) lub do innej szkoły (za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty).

Opracowanie:
Izabela Janecka - Żabowska

 

linia

 

 

BIP SP271 transparent