SP 271 w Warszawie


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Z ogromna radością prezentujemy nową ulepszoną witrynę o świeżym wyglądzie i prostej nawigacji. Strona została zaprojektowana w taki sposób, aby odwiedzający ją goście mogli szybciej wyszukać potrzebne im informacje. Zapraszamy do współtworzenia naszej szkoły.

Get Adobe Flash player

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
linia
REGULAMIN UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 271
W WARSZAWIE
linia


I. Podstawy prawne
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 19.07. 1991 z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r.
3. Statut Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie
4. Konwencja Praw Dziecka
5. Szkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie
6. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie

PRAWA UCZNIA
I. Uczeń ma prawo do:

I. Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4.Poszanowania własnej godności, tajemnicy w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich oraz poszanowania własności osobistej.
5. Pomocy w przypadku trudności w nauce oraz do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
6. Korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
8. Znajomości:
a) programu nauczania na dany rok szkolny
b) wymogów szkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania (WSO)
c) zasad oceniania zachowania,
9. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,
10. Znajomości na bieżąco ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

 

11. Zwracania się do wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwania od nich pomocy w różnych sytuacjach życiowych,
12. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
13. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
14. Reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami,
15. Redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
16. Wybierania i bycia wybieranym do władz samorządu uczniowskiego,
17. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
18. Zgłaszania organizacjom szkolnym uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw uczniów oraz być informowanym o sposobie ich załatwienia.
19. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
20. Bycia nagradzanym za szczególne osiągnięcia i postawę.

O B O W I Ą Z K I
II. Uczeń ma obowiązek:

1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i jego załącznikach oraz w innych dokumentach dotyczących życia szkoły.
2. W zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych ma obowiązek:
a) systematycznej pracy nad własnym rozwojem zapewniającym
przygotowanie do życia w społeczeństwie
b) regularnego uczęszczania na zajęcia przewidziane planem nauczania
c) aktywnego uczestniczenia w lekcjach i rzetelnego przygotowywania się do nich
d) właściwego zachowania się w ich trakcie, nie utrudniania prowadzenia lekcji,
e) uzupełniania w terminie uzgodnionym z nauczycielem zaległości w nauce wynikających z nieobecności w szkole
f) aktywnego udziału w organizowanych przez szkołę uroczystościach z okazji świąt państwowych, imprezach kulturalnych, sportowych.
3. W zakresie usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych uczeń ma obowiązek:
a) punktualnego stawiania się na lekcje
b) usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach szkolnych u wychowawcy klasy (frekwencja ucznia podsumowywana jest co tydzień).
4. W zakresie właściwego zachowania uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
* przestrzegania ustalonych w szkole zasad bezpieczeństwa i porządku w czasie lekcji, podczas przerw i wszystkich zajęć odbywających się na terenie szkoły oraz podczas wycieczek
* podporządkowania się wszystkim regulaminom szkolnym i zarządzeniom, w szczególności dotyczącym zasad korzystania z poszczególnych pracowni, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, biblioteki, świetlicy, stołówki
* przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej, stosowanie się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły w tym zakresie
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania godności i wolności osobistej drugiego człowieka (kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły)
d) dbania i troszczenia się o wspólne dobro, jakim jest mienie szkoły
e) podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i samorządu szkolnego
f) dbania o honor i tradycje szkoły, szanowania symboli szkoły i godnego jej reprezentowania na zewnątrz
g) zmiany obuwia po wejściu do szkoły
h) nieopuszczania budynku szkoły przed zakończeniem zajęć
h) posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

 


5. W zakresie dbania o schludny wygląd uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegania zasad higieny osobistej
b) przebywania na terenie szkoły w stroju stosownym, schludnym, niewyzywającym; zabrania się farbowania włosów, stosowania makijażu i noszenia przesadnych ozdób)
c) podczas uroczystości państwowych, szkolnych oraz egzaminów obowiązuje strój galowy.
6. W zakresie korzystania z telefonów komórkowych:
a) w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych
b) zabrania się korzystania z innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji i zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Uczeń przynosi taki sprzęt na swoją odpowiedzialność, szkoła nie odpowiada za zniszczone, zgubione lub skradzione mienie
c) w przypadku niestosowania sie do powyższego zalecenia nauczyciel ma prawo przejąć telefon lub inne urządzenie elektroniczne w depozyt, poinformować o zaistniałej sytuacji rodziców/ prawnych opiekunów oraz wezwać ich do szkoły w celu przekazania telefonu lub urządzenia.

III. Nagrody
1. Uczeń może być nagradzany za:
a) osiągnięcia w nauce
b) udział w konkursach i olimpiadach
c) osiągnięcia sportowe
d) pracę społeczną lub aktywną działalność na rzecz klasy, szkoły i środowiska
e) wyróżniającą postawę społeczną, moralną i koleżeńską
f) wzorową frekwencję.
2. Rodzaje nagród:
a) pochwała na forum klasy lub szkoły, wobec Rady Pedagogicznej
b) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
c) nagroda pieniężna Dyrektora Szkoły za najlepsze osiągnięcia w nauce (fundowana przez Radę Rodziców w miarę możliwości finansowych).
d) nagroda rzeczowa i dyplom uznania
e) dyplom uznania.

IV. Kary:
1. Wobec uczniów naruszających regulamin uczniowski stosowane są następujące kary:
a) upomnienie wychowawcy klasy, nauczyciela ( ustne lub pisemne, zapisane w dzienniczku ucznia i klasowym zeszycie uwag)
b) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły
c) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie na apelu szkolnym
d) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych lub szkolnych
e) obniżenie oceny zachowania za semestr /rok szkolny
f) przeniesienie do równoległej klasy (za zgodą rodziców) lub do innej szkoły (za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty).

Opracowanie:
Izabela Janecka - Żabowska

 

linia

 

 

BIP SP271 transparent

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu www.sp271waw.edu.pl

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.sp271waw.edu.pl jest Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Internet Center Polska Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.sp271waw.edu.pl

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry