SP 271 w Warszawie


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Z ogromna radością prezentujemy nową ulepszoną witrynę o świeżym wyglądzie i prostej nawigacji. Strona została zaprojektowana w taki sposób, aby odwiedzający ją goście mogli szybciej wyszukać potrzebne im informacje. Zapraszamy do współtworzenia naszej szkoły.

Get Adobe Flash player

Szkoła

linia

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

linia


Opis projektu systemowego "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".

Projekt "Dziecięca akademia przyszłości" jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
• Priorytet IX.
• Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
• Działanie 9.1
• Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
• Poddziałanie 9.1.2
• Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotnymi zamierzeniami projektu jest także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.

Adresatami projektu są przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji. Łącznie programem dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2012-2013 zostanie objętych ok. 7.500 dziewcząt i chłopców z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Uczniowie będą pracować w grupach projektowych liczących od 15 do 25 osób, zorganizowanych w swoich szkołach, pod opieką koordynatora grupy. W ramach projektu zostanie utworzonych ok. 500 takich grup.

Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w których wezmą udział uczniowie zakwalifikowani do projektu, obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:
• 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
• 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
• 4 godziny zajęć z języków obcych
• 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
• 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach.

Naboru dzieci do grup projektowych dokonuje dyrektor szkoły zgłoszonej do projektu, z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie naboru wniosków do projektu, w tym zasady równości obu płci w dostępie do zajęć.

Za opracowanie programu dla poszczególnych rodzajów zajęć odpowiada organ prowadzący szkołę, który zgłasza grupę do projektu, oraz nauczyciele realizujący te zajęć, wraz z dyrektorem szkoły. Wybór sposobu prowadzenia zajęć, dobór materiałów edukacyjnych i treści programowych poszczególnych modułów powinny być poprzedzone analizą problemów danej grupy dzieci i dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy.

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu powinno być twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo-lekcyjnych.

Z uwagi na to, ze szkoły nie posiadają osobowości prawnej, podmiotami uprawnionymi do aplikowania do udziału w projekcie i odpowiedzialnymi za jego realizację, w tym przede wszystkim za prawidłowe rozliczenie merytoryczne i finansowe, są organy prowadzące szkoły.

Organy prowadzące mogą wnioskować o udział w projekcie więcej niż jednej szkoły podstawowej z zachowaniem zasady, że docelowo w jednej szkole można utworzyć maksymalnie dwie grupy projektowe (z wyłączeniem sytuacji szczególnych określonych w Regulaminie naboru wniosków). Dla każdej grupy Wnioskodawca składa oddzielny wniosek, w osobnej kopercie.

Wnioskodawca zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma dotację celową na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla opiekuna-koordynatora grupy projektowej, osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla grupy oraz środki na zakup pomocy do prowadzenia zajęć, a także biletów wstępu do różnych instytucji kultury (kino, teatr, itp.) w wysokości określonej w Regulaminie naboru wniosków do projektu oraz umowie o dofinansowanie zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę a Województwem Mazowieckim.

Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzony konkurs na najciekawsze zajęcia zrealizowane w ramach dofinansowania. Wyróżnione w konkursie grupy projektowe (ponad 30 grup) otrzymają dodatkowe środki na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych.

Beneficjent (organ prowadzący szkołę) zakwalifikowany do udziału w projekcie będzie zobowiązany do:
• zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych spełniających cele projektu, w tym opracowania programu i harmonogramu zajęć
• wyłonienia grupy uczniów do udziału w projekcie
• wytypowania opiekuna-koordynatora grupy projektowej oraz wyłonienia kadry do prowadzenia zajęć, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
• prowadzenia dokumentacji realizacji zajęć
• bezpłatnego udostępniania pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć
• pokrycia kosztów korzystania i użytkowania infrastruktury sportowej (np. koszty wynajmu hali sportowej, itp.)
• pokrycia kosztów związanych z obsługą księgową projektu
• pokrycia kosztów ew. ubezpieczenia uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie.

Koordynatorzy grup projektowych, czuwający nad prawidłową realizacją projektu w szkole, będą uczestniczyć w dwudniowym obowiązkowym specjalistycznym szkoleniu organizowanych przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.

 

linia

 

BIP SP271 transparent