SP 271 w Warszawie


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Z ogromna radością prezentujemy nową ulepszoną witrynę o świeżym wyglądzie i prostej nawigacji. Strona została zaprojektowana w taki sposób, aby odwiedzający ją goście mogli szybciej wyszukać potrzebne im informacje. Zapraszamy do współtworzenia naszej szkoły.

Get Adobe Flash player

Szkoła

linia

Specjaliści w naszej szkole

linia

W naszej zapewnione jest opieka specjalistów:

- pedagoga

Zadaniem pedagoga jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pedagog podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli. Wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

- psychologa

Zadaniem psychologa jest rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

- logopedy

Rolą logopedy jest dokonywanie diagnoz logopedycznych. Tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów. Działania w zakresie profilaktyki logopedycznej oraz prowadzenie terapii logopedycznej. Motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy. Prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zburzeń komunikacji werbalnej. Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych.

- nauczycieli terapii pedagogicznej (reedukatorów)

Zadaniem nauczycieli reedukatorów jest udzielanie na terenie szkoły pomocy uczniom wykazującym trudności w uczeniu się, w tym również specyficzne trudności (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Celem terapii jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych, nauka oraz doskonalenie umiejętności czytania (tempo, technika czytania, różne formy czytania ze zrozumieniem treści poleceń i tekstów), usprawnianie i doskonalenie umiejętności pisania, ćwiczenia grafomotoryczne, ortograficzne, kształcenie motywacji do nauki, wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań, tłumionych przez niepowodzenia szkolne, rozładowywanie i wyciszanie negatywnych emocji dziecka, odzyskanie wiary we własne siły, ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, logicznego myślenia, wspomaganie procesu uczenia się poprzez ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające.

- pielęgniarki

Zadaniem pielęgniarki jest udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej, prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych wykrywających różne zaburzenia np. słuchu, ciśnienia krwi, ostrości widzenia, układu ruchu (skrzywiania kręgosłupa), rozwoju fizycznego. Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi.

BIP SP271 transparent