SP 271 w Warszawie


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Z ogromna radością prezentujemy nową ulepszoną witrynę o świeżym wyglądzie i prostej nawigacji. Strona została zaprojektowana w taki sposób, aby odwiedzający ją goście mogli szybciej wyszukać potrzebne im informacje. Zapraszamy do współtworzenia naszej szkoły.

Get Adobe Flash player

Szkoła

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności

Cele szczegółowe:        

- Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły.

 Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym)

- Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

- Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

- Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej.

- Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.

- Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.

Zadania świetlicy:                                                                      

1. Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami.

2. Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.

3. Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności..

4. Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).

5. Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby całość zadań domowych wychowankowie objęci pomocą wykonywali na miejscu.

7. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji

8. (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).

9. Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału

10. wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum szkoły.

11. Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

12. Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego

Zajęcia prowadzone w świetlicy są oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według tygodniowych planów pracy świetlicy, znajduje się wiele różnych form zajęciowych: gry i zabawy grupowe w świetlicy, zajęcia plastyczno- techniczne, zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce), zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów literackich),zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów),zagadki, łamigłówki, zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu oraz na korytarzu szkolnym.

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach organizowanych przez wychowawców świetlicy jak i konkursach międzyszkolnych.

Od lat współpracujemy z Dziennym Domem Opieki przy ul.Robotniczej. Spotkania dzieci i podopiecznych ośrodka wyrabiają w uczniach empatię, uczą poszanowania dla osób starszych. Dzieci podczas spotkań przedstawiają przygotowane programy artystyczne.

Współpracujemy również z Biblioteką Osiedlową. Uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach, warsztatach. Prezentują też własną twórczość, a odbiorcami są młodsi koledzy z zapraszanych na występy grup przedszkolnych.

Podczas przebywania w świetlicy dzieci pod opieką wychowawców jedzą obiad, mają czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych oraz odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań. Nauczyciele świetlicy w swojej pracy zwracają uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych drogą bez przemocy, panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej. Wdrażają uczniów do przestrzegania regulaminu świetlicy i starają się wyrobić u dzieci nawyk utrzymywania porządku i troski o wspólne zabawki i wyposażenie świetlicy.

Uczniowie przebywający w świetlicy podzieleni są na stałe grupy, które przebywają po zajęciach szkolnych w przydzielonych salach.

Świetlica wspierana jest z funduszy Rady Rodziców. Za zgromadzone środki kupujemy pomoce dydaktyczne do zajęć (bloki, farby, kredki itp.), gry stolikowe, sprzęt sportowy, słodycze, nagrody w konkursach.

BIP SP271 transparent