SP 271 w Warszawie


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Z ogromna radością prezentujemy nową ulepszoną witrynę o świeżym wyglądzie i prostej nawigacji. Strona została zaprojektowana w taki sposób, aby odwiedzający ją goście mogli szybciej wyszukać potrzebne im informacje. Zapraszamy do współtworzenia naszej szkoły.

Get Adobe Flash player

Szkoła

linia

Dokumenty

Karta zapisu więcej więcej --->>>

linia

Regulamin świetlicy

Regulamin przyjęcia i korzystania dzieci ze Świetlicy szkolnej
 

1. Regulamin przyjęcia i korzystania dzieci do świetlicy opracowuje zespół wychowawców świetlicy z kierownikiem świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
2. Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy świetlicy znajdują się na tablicy ogłoszeń świetlicy.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest dokładne wypełnienie Karty Zgłoszenia Ucznia do świetlicy szkolnej, uzyskanej od wychowawcy świetlicy (pobranej ze strony internetowej szkoły).
4. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą omawiać z wychowawcami oraz kierownikiem świetlicy .
5. W ustalonym terminie odbywa się spotkanie z rodzicami w celu ustalenia jasnych zasad współpracy oraz wysłuchania ewentualnych uwag lub sugestii dotyczących działalności świetlicy.
6. Na posiedzeniu Rady Rodziców zostaje ustalona kwota składki na świetlicę, która przeznaczona jest na zakup materiałów papierniczych zabawek sprzętu sportowego, przyborów do rysowania i malowania, gier, książek artykułów zapewniających opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w świetlicy.
7. Dzieci zgłoszone do świetlicy zostają podzielone na stałe grupy przebywające pod opieką wychowawców w salach świetlicowych zgodnie z planem pracy świetlicy w danym roku szkolnym.
8. Uczniowie pozostający w świetlicy jedzą posiłki w stołówce szkolnej pod opieką wychowawców .
9. Wyjście ucznia do domu może nastąpić w następujących przypadkach:
• osobistego odebrania dziecka przez rodziców /prawnych opiekunów/;
• na podstawie pisemnej informacji od rodziców/prawnych opiekunów zawartej w Karcie Zgłoszenia wskazującej osoby upoważnione do odbioru ;
• jednorazowego pisemnego upoważnienia od rodziców wskazującego osobę odbierającą dziecko w danym dniu
(OSOBY ODBIERAJĄCE DZIECKO OKAZUJĄ DOWÓD TOŻSAMOŚCI PRACOWNIKOWI SZKOŁY PEŁNIĄCEMU DYŻUR PRZY SEKRETARIACIE)
• na podstawie pisemnej deklaracji zawartej w Karcie Zgłoszenia o możliwości samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy do domu.
10. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy:
• Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
• Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut.
• W przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, podejmowane się następujące działania profilaktyczne w kolejności:
a) przeprowadzenie rozmowy wychowawcy z rodzicem
b) przeprowadzenie rozmowy w obecności dyrektora placówki
c) powiadomienie Policji o zaistniałej sytuacji, która podejmie stosowne działania (Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109).
W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, informuje on dyrektora szkoły i kierownika świetlicy o zaistniałej sytuacji.
Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.
W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.

11 . W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca ucznia ze świetlicy jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

• nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka
• zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy, dyrektora szkoły
• Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.
• W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję
• zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga
12. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, a także kulturalnego zachowania się, przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlic
13. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – uczeń może zostać przeniesiony do innej grupy- decyzję tę podejmuje kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
14. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty przynoszone do świetlicy przez dzieci (np. telefony komórkowe , zabawki, pieniądze itp.)
15.Dziecko chore (przeziębione, z gorączką, z bólem brzucha itp.) nie powinno przebywać w świetlicy. Rodzice dzieci z objawami choroby będą wzywani do szkoły w celu odebrania dziecka.
16.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełniania na bieżąco dokumentacji związanej z pobytem dziecka w świetlicy (aktualizowania numerów telefonów, danych o stanie zdrowia dziecka itp.)
17.Świetlica Szkolna jest czynna w godzinach od 7.00 do 17.30.
Rodzice (opiekunowie) odprowadzają dziecko bezpośrednio do sali świetlicowej.
Uczniowie nie mogą bez opieki przebywać w szatni lub na korytarzach do godziny 7.45 (rozpoczęcie dyżurów nauczycieli).

linia

BIP SP271 transparent